Co je BIM?

BIM model je možné si také představit jako informační databázi, která obsahuje kompletní data o stavbě od jejího návrhu, přes výstavbu, správu, až do její demolice. A toto vše i včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do původního stavu. Tedy veškeré informace využitelné během celého životního cyklu budovy.

Komu je BIM určen?

Bim je určen nejen architektům a projektantům, kteří modely vytvářejí, ale své opodstatnění si najde i u investorů, stavebních firem, statiků a dalších odborníků, kteří jsou se stavbou spojeni. BIM je metoda, kterou může využít každý účastník stavebního procesu a pro každého bude BIM přínosem.

Projektant

Navrhování projektových dokumentací pomocí služby BIM umožní projektantům simulovat skutečné situace, které mohou v průběhu realizace nastat, a vyřešit tak místa kolize, které by stavba jinak musela řešit „za provozu“. Kromě skutečné simulace modelu je také výhodou možnost úpravy dle požadavků investora tak, aby změny neovlivnily postup výstavby a nevznikaly na stavbě chyby. Díky BIM lze jednodušše projekty koordinovat s ostatními odborníky (např. statik, architekt, atd.) pomocí formátu IFC.

Investor

Jednou z výhod je přehlednější dokumentace pro investory, kteří nemají dostatek technických znalostí pro orientaci ve 2D dokumentaci. Na přání investora je možné pomocí služby online BIM modely upravovat a utvářet jeho představu ve spoupráci s projektantem, model tak bude mít investor neustále aktuální a připravený pro případ potřeby získání informací o budově.

Architekt

Architekti mají možnost tvořit své vize architektury a jejich návrhy rychle sdílet a řešit tak problémová místa projektu a spolupracovat mnohem efektivněji. BIM řešení umožňuje architektům a designerům se co nejvíce soustředit na skutečný design.

Statik

Při vytváření BIM modelu v aplikaci Autodesk Revit se vytváří spolu s geometrií i model analytický pro statické výpočty. Toho statici využívají a v rámci vzájemného propojení stavební geometrie a modelu pro výpočty se tak práce na návrhu zpřesňuje a urychluje. Model slouží následně jako podklad pro vytvoření simulace zatížení budovy.

Rozpočtář

Pro rozpočtáže je BIM model výhodným tím, že nemusí ručně počítat výměry ploch a rozměry materiálů, kompletní výkaz je totiž v softwarech podporující BIM samozřejmostí.

Zpracovatelé TZB

Při poskytnutí modelu zpracovatelům technického zařízení budov mohou tito techničtí odborníci určit případné vedení tras, ze kterých lze určit kolize, např. kolizi s nosnou stěnou.

Výhody BIM

BIM šetří úspory, zvyšuje efektivitu a minimalizuje chyby vzniklé nedostatečnými informacemi u klasických 2D dokumentací.

  • Úspora nákladů a času počítána za celý životní cyklus stavebního díla.
  • Zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu.
  • Zlepšení kontroly stavebního procesu.
  • Zlepšení kvality výsledného díla.
  • Zvýšení transparentnosti a lepší přístup k  informacím při rozhodování v  různých etapách životního cyklu stavby.
  • Ochrana životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu.
  • Snadnější možnost zpracování variant.

Projektování pomocí BIM

Časy, kdy se projektové dokumentace zpracovávaly ručně na kreslicím prkně  rýsovacími pery, jsou již pryč. Dnes už na rýsovacích prknech kreslí možná jen jedinci a kreslicí prkna tak slouží více jako dekorace než jako kreslící nástroj. Lidé si zvykli na to, že se svět digitalizuje, a začali zpracovávat dokumentace pomocí CAD nástrojů. V roce 2006 ve Finsku vznikl ale úplně jiný nástroj pro tvorbu projektových dokumentací, tento nástroj byl nazván BIM z angl. building information model, neboli informační model budovy. V některých zemích se postupně od toho roku začala měnit legislativa a byl tudíž přidán požadavek na zpracování dokumentace do zákonů a veřejných vyhlášek, ve kterých je BIM vyžadován.

Česká republika ale v současné době ještě stále využívá vytváření projektových dokumentací ve 2D zpracování , které ovšem přináší spoustu nedostatků a úskalí. 2D dokumentace je taková, která je vytvářena pouze pomocí čar, kružnic a elips. Pokud vznikne požadavek na úpravu výkresu, musí projektant velice pracně překreslovat všechny změny v projektové dokumentaci. Pracným překreslováním projektové dokumentace může dojít k tomu, že v této dokumentaci vzniknou chyby, které tak vedou ke zvýšení nákladů na stavbu.

Projektováním pomocí BIM se tyto chyby dají minimalizovat. Technologie je totiž založena na parametrických modelech, které jsou mezi sebou provázány. Což zapříčiní, že při změně jednoho výkresu se změna promítne do všech výkresů projektové dokumentace a tato dokumentace je tak vždy aktuální. Díky této technlogii je ale také možné implementovat do dokumentace prakticky neomezené množství informací a to tím, že se data ukládají přímo do objektů použitých v  projektové dokumentaci. Na základě vložených dat je možné tyto informace prakticky využívat po celou dobu životnosti stavby. Zejména pak při následných úpravách či správě objektů.